وبگاه شخصی حسین فینی زاده

طعم شیرین ریاضی

وبگاه شخصی حسین فینی زاده

طعم شیرین ریاضی

آخرین نظرات

۵ مطلب با موضوع «شیرینی ریاضی» ثبت شده است

لطفا فیلم زیر را پلی کنید
حجم 180 کیلو بایت
  • حسین فینی زاده

  • حسین فینی زاده

همانطور که می دانید در ضرب اعداد منفی و مثبت رابطه خاصی حاکم است که در آنشیرینی ریاضی math sweet
منفی×منفی=مثبت×مثبت=مثبت
منفی×مثبت=مثبت×منفی=منفی
این رابطه نه تنها در ضرب اعداد بلکه در تمام بخش های ریاضیات حاکم است (که در حال حاضر فرصت توضیح آن نیست)
اما جالب اینجاست که این رابطه در جاهایی غیر از ریاضیات نیز حاکم است مثلا قتل عملی منفی است اما کشتن قاتل عملی است مثبت (کشتن [عمل منفی]×قاتل [شخص منفی]= فعل منفی) و یا زدن اتهام دروغ به فردی که بیگناه است گناهی است نابخشودنی به نام تهمت [اتهام زدن (عملی منفی) ×فرد بی گناه (فرد مثبت)= عملی منفی]
اما نکته ای که در این مجال قصد دارم توضیح دهم که مرتبط با این این ایام نیز می باشد در خصوص سلام و لعن است 
سلام و درود فرستادن عملی است مثبت و لعن کردن عملی است منفی حال معادلات زیر را خواهیم داشت
سلام × اولیای خدا = مثبت
سلام × دشمنان خدا= منفی
لعن ×اولیای خدا = منفی
لعن دشمنان خدا = مثبت
حال می توان با تمام قدرت گفت که تمام قران و روایات ما مثبت هستند چرا که در تمام آنها اگر لعنی است لعن دشمنان خداست و اگر درود و سلامی است درود و سلام بر اولیای خداست. 
پس راه صعود در درگاه الهی لعن و سلام به موقع و بجاست که می شود همان فرع دینمان که از آن به تبری و تولی یاد می شود
چند نمونه از لعن های قرانی را می توانید در اینجا ببینید 
 چند نمونه از سلام های قرانی را می توانید در اینجا ببینید 


  • حسین فینی زاده

ابتدا دو مقدمه:

نمودار تابع جزء صحیح (براکت)/ متناظر با حکم شک در نجاست و پاکی

1) در ریاضی تابعی وجود دارد که آن را تابع براکت یا جز صحیح می خوانند عملکر آن بدین صورت است که اگر n عددی صحیح باشد هر x کوچتر از n+1 و بزرگتر از n را به n می برد که نمودار آن بدین صورت است.

2) شک کردن در نجاست و پاکی یک شی، یکی از موضوعات مورد بحث در احکام اسلامی است که بسیاری از افراد به افراط در این خصوص پرداخته و اصطلاحا وسواسی می شوند. در این خصوص مراجع محترم تقلید می فرمایند هر گاه شک کردید که یک شیء که قبلا پاک بوده، نجس شده است یا خیر باید آن را پاک بدانید و تنها وقتی 100% مطمئن شدید آن شی نجس است باید بدان شک اعتنا نمایید. 
به عبارت دیگر در چنین شکیاتی باید بنا را بر آن حالتی بگذارید که قبلا بوده یعنی اگر نجس بوده و حالا شک کردید باید بنا را بر نجاست و اگر پاک بوده و الان شک کردید باید بنا را بر پاکی بگذارید
نتیجه: حال این دو مقدمه را در کنار یکدیگر قرار دهید خواهیم دید که تابع متناظر با حکم شک در نجاست و پاکی همان تابع جزء صحیح است زمانی که در بازه [0,1] تعریف شده باشد و صفر متناظر با یقین به پاکی و یک متناظر با یقین به نجاست شیء می باشد. 
حال اگر شک کنید که شیئی که نجس بوده (پس از تطهیر) پاک شده یا نه؛  باید بنا را بر آن بگذارید که شی هنوز نجس است و پاک نشده است. 
شما بگویید تابع متناظر با حکم فوق چه تابعی خواهد شد؟ 

  • حسین فینی زاده

شیرینی ریاضی math sweet

قرار بود از این به بعد قدری از ریاضیات هم بنویسم برای شروع به نظرم رسید یکی از زیبایی های ریاضی که بازی با اعداد است را به قلم تحریر در آورم.
بدون مقدمه این همه  زیبایی را به شما مخاطب گرامی هدیه می کنم1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

***********

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111 

*********** 

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888 


***********

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321 

از این دست زیبایی ها در ریاضی فراوان یافت می شود که توجه به اینها وجود و حضور نظم در عالم آفرینش را ملموس تر و قابل پذیرش تر می نماید ...  

  • حسین فینی زاده