وبگاه شخصی حسین فینی زاده

طعم شیرین ریاضی

وبگاه شخصی حسین فینی زاده

طعم شیرین ریاضی

آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «با هم بخندیم» ثبت شده است

اثبات: (به روش استقراء) 

 پایه استقراء: 1،اولین عدد طبیعی است پس جالبه.

2، تنها عدد اول زوج طبیعی است پس جالبه.

فرض استقراء: n عدد جالبیه    

 حکم استقرا: n +1 عددجالبی است.  

  اثبات به روش برهان خلف:فرض کنید n +1 عدد جالبی نباشد. در آن صورت اولین عدد طبیعی خواهد بود که جالب نیست.

در نتیجه n +1 به عنوان اولین عدد طبیعی ناجالب ،جالب خواهدبود.

پس مجموعه ی اعداد طبیعی جالبه.

  • حسین فینی زاده